Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Primoteq BV, hierna te noemen ‘Primoteq’.

1.2. Primoteq wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van opdrachtgever af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, indien Primoteq schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Overeenkomsten

2.1. Elke offerte door Primoteq aan opdrachtgever uitgebracht is vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding anders blijkt en moet steeds als één ondeelbaar geheel worden beschouwd.

2.2. Afspraken met werknemers van Primoteq zijn niet bindend, tenzij Primoteq deze schriftelijk bevestigt of ze krachtens volmacht zijn gemaakt.

2.3. Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tot stand, zodra een opdracht door Primoteq schriftelijk is bevestigd of zodra opdrachtgever een aanbieding van Primoteq schriftelijk heeft aanvaard.

2.4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen:

2.4.1. door Primoteq en opdrachtgever wordt overeengekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet schriftelijk vastgelegd,

2.4.2. boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht

2.4.3. door Primoteq boven de, of in afwijking van de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Tekeningen en beschrijvingen

3.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een indicatie. Primoteq is alleen aan deze gegevens gehouden, indien dit in de overeenkomst is opgenomen.

3.2. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven eigendom van Primoteq. Zij mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet door de opdrachtgever worden vermenigvuldigd, gebruikt, gekopieerd, doorgegeven aan of ter kennis van derden worden gebracht en dienen op eerste verzoek van Primoteq te worden geretourneerd.

3.3. Primoteq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, waaronder begrepen teksten, tekeningen, schema’s, berekeningen, beschrijvingen e.d. in welke vorm dan ook aangeleverd. De hieruit eventueel voortkomende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Rechten op resultaten

4.1. De specifieke kennis (know-how), die ontwikkeld wordt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, wordt exclusief eigendom van Primoteq, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Hetzelfde geldt voor octrooien.

4.2. Opdrachtgever heeft het gebruiksrecht van alle specifiek met de opdracht verband houdende kennis en gegevens binnen het gebied van de opdracht.

5. Geheimhouding

5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie met betrekking tot elkaars bedrijfsvoering van welke aard dan ook, tenzij de informatie tot het publieke domein behoort zonder schending van deze geheimhoudingsverplichting. Partijen zullen de informatie slechts gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst en zullen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij hiervan geen kopieën maken op welke wijze dan ook.

5.2. Indien geen overeenkomst tot stand komt of een overeenkomst wordt beëindigd of een einde neemt, zullen Partijen de van de wederpartij ontvangen informatie onverwijld voor eigen rekening aan de andere partij retourneren.

5.3. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, zal de geheimhoudingsperiode nimmer twee jaar na de datum van de eindfactuur overschrijden.

6. Assistentie, accommodatie en toelevering

6.1. Indien de opgedragen werkzaamheden door Primoteq op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, worden door de Opdrachtgever de navolgende faciliteiten tijdig, in overleg met Primoteq en zonder dat daaraan voor Primoteq kosten zijn verbonden, verzorgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen:

6.1.1. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de gebouwen en installaties zijn in voor montage/intstallatie gerede toestand, water-, elektra-, persluchtleidingen zijn op de plaats van de werkzaamheden en de te monteren machines en/of installaties zijn in goede staat aanwezig.

6.1.2. Al het elektriciens- en loodgieterswerk, hijs- en breekwerk, grond-, metsel-, timmer-, schilderwerk e.d., voor zover niet een integraal deel van de door Primoteq geleverde machines uitmakende, en alle overige werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging van Primoteq zijn vermeld.

6.1.3. De door Primoteq voor de uitvoering van het werk, inclusief beproevingen, noodzakelijk geachte personeel, hulpmiddelen, grond- en brandstoffen in constante kwaliteit en kwantiteit, zoals oliën en vetten, poetsmaterialen, gas en zuurstof, water, elektra en perslucht, verwarming en verlichting, isolatie en bedrijfsgereed steigerwerk, de noodzakelijke wegen voor transport, etc zijn aanwezig.

6.1.4. Een droge en afsluitbare ruimte voor het bewaren van de machineonderdelen, materialen, gereedschappen etc. in de directe omgeving van de plaats van de werkzaamheden, alsmede het tijdige transport van aangevoerde onderdelen etc. naar deze plaats.

6.1.5. Een voor Primoteq medewerkers geschikte, tegen diefstal beveiligde en verwarmde ruimte met verlichting en wasgelegenheid, alsmede kantinefaciliteiten, eerste hulp en alle noodzakelijke maatregelen ter bescherming van personen en voorwerpen op de plaats van de werkzaamheden.

6.1.6. De wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen voor zover van betekenis voor het werk en het in kennis stellen van de medewerkers van Primoteq van die voorschriften. In geval van overtreding van deze voorschriften zal de opdrachtgever Primoteq onmiddellijk van deze overtreding op de hoogte brengen.

6.1.7. Een arbeidsvergunning en/of andere vergunningen zoals de eventueel wettelijk vereiste vergunningen voor het uitvoeren van overwerk, indien buiten de voor het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale werkuren door Primoteq medewerkers dient te worden gewerkt, alsmede voor het dan aanwezig zijn van een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

6.1.8. Buiten Nederland, de beste in het land beschikbare verpleging in geval van ziekte van of een ongeval overkomen aan de medewerkers van Primoteq voor zover de kosten hiervan niet op andere wijze zijn gedekt. Kosten die ontstaan doordat niet of niet tijdig aan deze bepalingen is voldaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.2. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, waaronder begrepen ARBO-voorschriften en/of toepasselijke overheidsvoorschriften, zijn genomen en worden gehandhaafd.

7. Prijzen en betaling

7.1. De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging van Primoteq.

7.2. Wanneer geen bepaalde prijs is overeengekomen voor de door Primoteq te verrichten werkzaamheden, dan zijn de Primoteq tarieven van toepassing zoals deze gelden ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden. Daarnaast zijn reiskosten in de ruimste zin van het woord verschuldigd. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

7.3. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en gebaseerd op levering ‘af fabriek’ volgens de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’.

7.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de door Primoteq in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur door opdrachtgever te worden voldaan, zonder aftrek of schuldvergelijking.

7.5. Over een achterstallige termijn is zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Primoteq om enige openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval de opdrachtgever nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.

7.6. Indien werkzaamheden op basis van nacalculatie worden verricht op een door opdrachtgever aangewezen locatie dient opdrachtgever de periodiek door de Primoteq medewerkers ingevulde urenverantwoording te ondertekenen. Deze urenverantwoording is de basis voor de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De door Primoteq medewerkers aangeboden urenverantwoordingen worden als geaccepteerd en ondertekend beschouwd, indien door de opdrachtgever niet binnen tien werkdagen is gereageerd op de ter ondertekening aangeboden urenverantwoording of deze zonder schriftelijke opgave van redenen door de opdrachtgever niet worden getekend.

7.7. In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die niet aan Primoteq zijn toe te rekenen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals wachturen en reis- en verblijfkosten, voor rekening van opdrachtgever.

8. Controle

8.1. Indien een controle uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is opdrachtgever gerechtigd de te leveren producten en/of diensten voor eigen rekening te controleren of te laten controleren door speciaal daartoe gemachtigde personeelsleden of derden. De controle zal worden uitgevoerd gedurende normale werkuren en op tijdstippen zoals die van tevoren schriftelijk met Primoteq zijn overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen worden de benodigde grondstoffen of halffabrikaten tijdig en kosteloos door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

9. Aanvaarding

9.1. Een levering geldt als door opdrachtgever aanvaard:

9.1.1. wanneer de desbetreffende producten zijn geleverd conform artikel 10;

9.1.2. wanneer de overeengekomen werkzaamheden c.q. de documenten betrekking hebbend op de werkzaamheden zijn verricht en voltooid c.q. verzonden;

9.1.3. wanneer de producten door opdrachtgever in gebruik worden genomen, ook als Primoteq niet de producten leverde, maar daaraan werkzaamheden verrichtte. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, geldt het vroegste moment.

9.2. In geval van tekortkomingen, die het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk onder garantie ingevolge artikel 13 tot en met 17 verhelpen.

10. Levering, eigendom en risico

10.1. Tenzij anders overeengekomen, levert Primoteq producten ‘af fabriek’, voorzien van verpakking voor zover noodzakelijk in verband met transport.

10.2. Primoteq behoudt het eigendom van de aan de opdrachtgever geleverde producten, tot dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Primoteq gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

10.3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder genoemd eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, noch op andere wijze te bezwaren.

10.4. Indien Primoteq geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat datgene wat Primoteq heeft geleverd is vermengd, vervormd of nagetrokken, is een opdrachtgever verplicht de nieuwe gevormde zaak aan Primoteq te verpanden en alle daartoe noodzakelijke medewerking te verlenen.

10.5. Wanneer de werkzaamheden in de werkplaats van Primoteq plaatsvinden is het risico voor rekening van Primoteq vanaf het moment dat de goederen van opdrachtgever in haar werkplaats aankomen en blijft dit voor rekening van Primoteq gedurende het verblijf aldaar tot het moment van levering als bedoeld in artikel 10.1.

11. Levertijd

Tenzij anders is overeengekomen zijn (op)leveringstermijnen geen fatale termijnen.

Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of indien opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie, instructies en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de (op)leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk informaties, instructies en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. Een overeenkomst kan door opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk wegens termijnoverschrijding worden ontbonden tenzij Primoteq de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de leveringstermijn schriftelijk aangezegd redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Een overschrijding van een leveringstermijn geldt niet als een aan Primoteq toe te rekenen tekortkoming indien die tekortkoming het gevolg is van een buiten de macht van Primoteq gelegen al dan niet onvoorzienbare omstandigheid. Als zodanig geldt dan in ieder geval, maar niet uitsluitend, door de opdrachtgever gewenste wijzigingen van de overeenkomst en tekort schieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Primoteq. Primoteq heeft alsdan het recht om de leveringstermijn te verlengen met de duur van de verhindering ofwel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te annuleren of te ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever gehouden te zijn.

12. Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1. Na aanvaarding zoals bedoeld in artikel 9 is de aansprakelijkheid van Primoteq beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen zoals opgenomen in de artikelen 13 tot en met 17.

12.2. Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden ter zake van de aansprakelijkheid van Primoteq is bepaald, is Primoteq niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade en schade t.o.v. derden, tenzij en voor zover Primoteq grove schuld is te verwijten.

12.3. Primoteq is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in welke zin ook, indien Primoteq voor haar werkzaamheden of producten geen tegenprestatie heeft bedongen.

12.4. Indien de opgedragen werkzaamheden aan een machine of installatie door Primoteq op een door opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, gaat het risico naar Primoteq over op het moment dat de opdrachtgever de machine of installatie aan Primoteq heeft overgedragen. Primoteq is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van de machine of installatie door opdrachtgever, zolang Primoteq deze nog niet voor productie heeft vrijgegeven. Na uitvoering van de werkzaamheden vindt de overdracht van de machine of installatie en het risico door Primoteq aan de opdrachtgever plaats door middel van een vermelding op de urenstaat (PERFORM), die zowel door Primoteq als door Opdrachtgever dient te worden ondertekend.

12.5. Indien de opdrachtgever al dan niet gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vordert en voor zover opdrachtgever daarnaast aantoonbaar schade lijdt wegens toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Primoteq, zal Primoteq de eventuele meerwaarde van de vervangende prestatie vergoeden, tot een maximum van 50% van de contractwaarde van het niet juist uitgevoerde, respectievelijk ontbonden deel van de overeenkomst.

12.6. Primoteq is niet aansprakelijk voor het door haar ter beschikking gestelde personeel. Indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat bepaalde personeelsleden niet over de toegezegde vakbekwaamheid beschikken zullen deze binnen redelijke termijn door Primoteq worden vervangen.

12.7. Primoteq is nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gebruik van, door of vanwege door opdrachtgeververstrekte gegevens.

12.8. Indien werkzaamheden worden verricht op een door opdrachtgever aangewezen locatie, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Primoteq of haar personeel lijdt aan personen en eigendommen als gevolg van handelen of nalaten door Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever dient zich ter zake deugdelijk te verzekeren.

12.9. Opdrachtgever vrijwaart Primoteq voor alle kosten, schade en interesten die voor Primoteq ontstaan als direct of indirect gevolg van claims van derden tegen Primoteq met betrekking tot gebeurtenissen, daden of voorvallen waarvoor Primoteq niet aansprakelijk is volgens deze Algemene Voorwaarden.

13. Garantie op in nieuwbouw geleverde machines en installaties

13.1. Met inachtname van het hierna gestelde, garandeert Primoteq jegens opdrachtgever zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde machines en installaties, onderdelen en andere goederen als de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal.

13.2. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever binnen zes maanden na levering alle gebreken aan deze producten schriftelijk aan Primoteq te melden en te bewijzen, dat deze binnen dezelfde periode zijn ontstaan als gevolg van een ondeugdelijke door Primoteq ontworpen constructie of tengevolge van ondeugdelijke uitvoering door Primoteq van die constructie of door Primoteq geleverde ondeugdelijke materialen. Deze gebreken zullen alsdan kosteloos door Primoteq worden hersteld, naar keuze van Primoteq door reparatie of door vervanging van gebrekkige delen.

13.3. Indien reparatie ter plaatse de meest geëigende herstelmethode is zal opdrachtgever Primoteq hiertoe in de gelegenheid stellen en verder tijdig en op de juiste plaats alle nodige en gebruikelijke hulppersoneel, hulpwerktuigen, hulp-en bedrijfsmaterialen, zoals vermeld in artikel 6, kosteloos ter beschikking stellen van Primoteq. De kosten die ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13.4. Indien Primoteq kiest voor reparatie van de gebrekkige delen in haar werkplaats, geschiedt de demontage, het vervoer naar de werkplaats van Primoteq en terug, en de hermontage voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien Primoteq kiest voor vervanging van de gebrekkige delen, geschiedt demontage, vervoer van de vervangende delen en hermontage voor risico van opdrachtgever. Kosten voor de- en hermontage van obstakels, noodzakelijk voor het herstel van de gebrekkige delen, zijn steeds voor rekening van opdrachtgever. Indien Primoteq producten of onderdelen vervangt ter voldoening van haar garantieverplichting, worden de vervangen producten of onderdelen eigendom van Primoteq.

14. Garantie op werkzaamheden aan machines, installaties of componenten

14.1. Primoteq garandeert alleen de deugdelijkheid van de door haar te verrichten en verrichte werkzaamheden aan machines, installaties of componenten die opdrachtgever aan Primoteq ter beschikking stelt. Primoteq zal de gebreken van die producten veroorzaakt door bewerkingsfouten kosteloos herstellen, indien opdrachtgever binnen 1 maand na in gebruikstelling of binnen 6 maanden na (op-) levering, al naar gelang welke periode het eerst is verstreken, schriftelijk bewijst dat hetgeen door Primoteq is geleverd gebrekkig is tot een maximum van de contractwaarde doch nimmer meer dan EUR 50.000. De kosten die voor rekening van Primoteq komen zullen in ieder geval nimmer de dagwaarde van het betreffende object overschrijden.

15. Garantie op geleverde ontwerpen,adviezen, aanwijzingen, inspecties en alle overige professionele dienste

15.1. Het bepaalde in artikel 14 geldt op overeenkomstige wijze voor door Primoteq geleverde ontwerpen, adviezen, aanwijzingen, inspecties en alle overige professionele diensten, met dien verstande dat Primoteq gehouden is de gebreken daarin, door fouten of nalatigheden, te herstellen door de desbetreffende dienst opnieuw te leveren. Primoteq is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan producten als gevolg van fouten of nalatigheden in de door haar geleverde diensten tot een maximum van de contractwaarde doch nimmer meer dan EUR 25.000.

16. Garantie op pilot installaties, prototypes, studies en onderzoeken

16.1. Het bepaalde in artikel 15 geldt op overeenkomstige wijze voor pilot-installaties, prototypes, studies en onderzoeken, met dien verstande dat Primoteq daarvoor alleen een inspanningsverplichting heeft.

17. Aanvullende voorwaarden van toepassing op alle garantiecategorieën

17.1. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Primoteq terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

17.2. Op door Primoteq te leveren, maar van derden te betrekken producten of diensten, zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij Primoteq verdergaande voorwaarden moet accepteren. In dat geval zijn van toepassing de verdergaande voorwaarden van deze derden.

17.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

17.3.1. het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften of het op andere wijze dan het voorziene normale gebruik toepassen;

17.3.2. normale slijtage;

17.3.3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

17.3.4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

17.3.5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

17.3.6. materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Primoteq ter bewerking zijn verstrekt;

17.3.7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

17.3.8. het negeren van adviezen of aanwijzingen vanuit Primoteq; afwijkingen van het ontwerp van Primoteq.

18. Software

18.1. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de geleverde software, noch enige software herproduceren of vermenigvuldigen, of enig deel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primoteq, behoudens dat opdrachtgever één kopie mag maken voor back-up doeleinden.

18.2. Levering van software op elektronische wijze wordt altijd gevolgd door de levering van een hardcopy. Primoteq geeft uitsluitend garantie op de via een hardcopy geleverde software, en is niet aansprakelijk voor wijzigingen die opdrachtgever zelf aanbrengt in de op elektronische wijze geleverde software.

19. Verbod overname personeel

19.1. Het is opdrachtgever verboden enige werknemer van Primoteq in dienst te nemen binnen één jaar nadat de betreffende werknemer voor opdrachtgever direct werkzaamheden heeft uitgevoerd.

20. Vrijwaring

20.1. Opdrachtgever vrijwaart Primoteq voor vorderingen van derden voor schade die deze derden lijden, door toepassingen van door Primoteq aan opdrachtgever geleverde ontwerpen, adviezen, studies, of andere diensten, of veroorzaakt door gebreken van producten door Primoteq geleverd, ontworpen of bewerkt, of door Primoteq ter beschikking gesteld personeel.

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1. Op deze overeenkomst en de overeenkomsten, welke daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, welke daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door arbitrage volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Primoteq is tevens gerechtigd om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Primoteq, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Primoteq mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

V2013.01

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »